JPK
Wprowadzenie

OBOWIĄZEK JPK

Z dniem 01.07.2016 wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku przekazywania na żądanie organu podatkowego całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Ustawa przewiduje, że księgi i dowody księgowe przekazywane będą organom podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w określonej strukturze logicznej tj. w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W terminie od 01.07.2016 obowiązek ten dotyczy tylko dużych przedsiębiorców (w rozumieniu Ustawy o swobodzie gospodarczej). W kolejnych okresach obowiązkiem „JPK" objęci zostaną wszyscy podatnicy.

W trakcie konsultacji z Państwem spotkaliśmy się z opinią o braku konieczności generowania pliku kontrolnego JPK z dokumentów ewidencjonowanych w systemie DMS, ponieważ dane te są także ewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym. Nie jest to słuszne założenie, ponieważ przepisy definiują 7 różnych typów plików kontrolnych JPK. Formaty JPK takie jak: „księgi rachunkowe", „wyciągi bankowe" czy „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT" będę generowane z systemu FK-a, natomiast formaty takie jak „Faktury VAT" czy „Magazyn" z systemu handlowego (w naszym przypadku DMS AutoStacja). Ten sam dokument będzie raportowany w różnych ujęciach i formatach, w zależności od typu pliku JPK jakiego zażąda kontrolujący. W tym aspekcie ważnym zagadnieniem jest precyzyjne dokumentowanie rozbieżności pomiędzy okresami ewidencyjnymi systemów handlowych versus system finansowo-księgowy. Kontrola JPK automatycznie wykryje tego typu niezgodności zarówno wewnątrz Państwa ewidencji, jak również w relacji do innych podatników.

Wiele aspektów praktycznych kontroli JPK nie jest jeszcze jednoznacznych, ale należy założyć iż ostatecznie obowiązek udostępnia danych w formatach JPK dotyczyć będzie wszystkich dokumentów, które stanowią dowód księgowy. Taka wykładnia oznaczałaby między innymi konieczność wprowadzenia do ewidencji systemów IT wszystkich faktur z dokładnością do pozycji dokumentu źródłowego. Dziś wiele dokumentów (np. faktury kosztowe, faktury usług obcych) nie jest ewidencjonowana z taką dokładnością w żadnym systemie informatycznym. Oznacza to, że podatnik nie ma żadnej, nawet potencjalnej możliwości objęcia tych dokumentów raportowaniem JPK.

Podsumowując należy stwierdzić iż wdrożenie techniczne JPK (możliwość generowania plików JPK z systemów IT) to dopiero pierwszy krok ze strony podatnika w procesie uzyskania gotowości do kontroli JPK. Nie można wykluczyć iż proces ten będzie wymagał wdrożenia nowych standardów ewidencji oraz controllingu. Prawdopodobnie znacząco wzrośnie rola e-faktur (z metadanymi) jak również możliwość ich przekazywania pomiędzy sprzedającym i kupującym z pominięciem wprowadzania manualnego. Z naszej strony będziemy monitorować wymagania JPK, tak aby umożliwić wsparcie naszymi rozwiązaniami także nowych wymagań ewidencyjnych wynikających z JPK. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest otwarta architektura aplikacji SvJPK. W standardowej ofercie aplikacja ta umożliwia generowanie meldunków JPK z systemu DMS AutoStacja3, stanowi to jednak jedynie jeden ze sposobów jej wykorzystania. Jeżeli staną Państwo przed koniecznością standaryzacji procesu i jakości meldunków JPK (handlowych), aplikacja SvJPK może stanowić dobrą alternatywę umożliwiając centralizację całości procesu w jednym systemie. Możliwość ta dotyczy każdego systemu używanego w obszarze zakup/sprzedaż/magazyn także tych spoza branży motoryzacyjnej.

ROZWIĄZANIA JPK

We współpracy z firmą Sage przygotowaliśmy dla Państwa ofertę kompleksowo wspierającą Państwa w przygotowaniach do „Kontroli JPK". Oferta ta obejmuje nie tylko możliwość generowania meldunków JPK z systemu DMS AutoStacja3 oraz z systemu finansowo-księgowego Symfonia ERP, ale również możliwość weryfikacji poprawności i zgodności poszczególnych plików (np. DMS versus FK) w platformie eAudytor. Dzięki platformie eAudytor oraz pakietowi usług oferowanych przez firmę Sage, mogą Państwo zweryfikować udostępniane dane w formie podobnej do tej, w jakiej będą one prezentowane dla urzędu kontroli. Dopełnieniem oferty JPK firmy Sage jest możliwość consultingu oraz szkoleń.

Proces wdrożenia technicznego rozwiązań JPK oferowanych przez nasza firmę będzie przebiegał następująco :

  • Aktualizacja przez dealera systemu DMS AutoStacja3 do wersji wspierającej publikację obecnego zakresu ewidencji zdarzeń gospodarczych w formie JPK. Optymalnie wdrożenie zmian wprowadzanych przez tę wersję DMS-u powinno nastąpić do dnia 1 lipca 2016 r. Z uwagi na realia czasowe wprowadziliśmy jednak możliwość aktualizacji dokumentów zakupu wystawionych w wcześniejszej wersji systemu do standardu wymaganego przez JPK. Szczegóły znajdą Państwo w dokumentacji.
  • Zgłoszenie przez dealera gotowości technicznej do instalacji aplikacji SvJPK.
  • Instalacja i konfiguracja aplikacji SvJPK przez wdrożeniowca SoftVig (usługa zdalna).
  • Wdrożenie biznesowe rozwiązań JPK przez dealera.

Licencja aplikacji SvJPK będzie udostępniona dla Państwa bez dodatkowych kosztów, w ramach świadczenia ubezpieczenia dostępu do nowych wersji systemu DMS AutoStacja Core, co stanowi element składowy opłaty utrzymaniowej. Zakres usług związanych z instalacją i wdrożeniem technicznym będzie uzgadniany indywidualnie. Zgodnie z wcześniejszą komunikacją na obecnym etapie wdrożenia rozwiązań JPK realizowane są w drodze bezpośrednich uzgodnień z dealerami których obowiązek JPK dotyczy już w pierwszym terminie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokument Data publikacji
Dokument w wersji pdf 2016-06-21