Przejdź do treści

Zautomatyzuj proces wysyłania i odbierania e-faktur z modułem SV KSeF

Dowiedz się więcej

Polityka prywatności – SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Ważna od: 01.12.2022

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o.. Polityka dotyczy wszystkich posiadanych przez firmę danych osobowych, w tym w szczególności danych osobowych pozyskanych od Użytkowników , w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności witryny www.softvig.plSoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. deklaruje funkcjonowanie strony internetowej www.softvig.pl w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników witryn internetowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz. Urz. UE. L. 2016 Nr 119/1.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z późniejszymi zmianami.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000112010, NIP 851-27-73-583.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

W kwestii bezpieczeństwa danych osobowych Administrator danych zobowiązuje się do zachowania:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Państwa danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Gromadzenie danych

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane osobowe, które Państwa dotyczą:

 1. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja łączących nas umów handlowych: dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, a także zajmowane stanowisko, dane prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, w tym jej nazwa i adres prowadzenia, numer NIP, numer REGON oraz dane osobowe niezbędne do rozliczenia transakcji, w tym dane osobowe związane z numerem rachunku bankowego.
 2. W przypadku danych Użytkownika, który zainicjuje kontakt z Infolinią lub Biurem (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną i zwykłą)
  • imię i nazwisko, adres e-mail lub korespondencyjny
  • opcjonalnie: numer telefonu, dane prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej
  • inne dane osobowe, które Użytkownik przekaże w trakcie kontaktu telefonicznego, a które zostały nagrane przez system nagrywania rozmów telefonicznych
 3. W przypadku wykorzystania, przez Użytkownika, formularza internetowego do procesu rekrutacji, zakres danych osobowych reguluje art. 22 Kodeksu Pracy:
  • imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail, miejsce zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ww. procesów. Zainicjowanie kontaktu z Państwa strony, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym nie podlegają profilowaniu.

Pliki Cookies

Na naszej stronie używamy plików cookies aby zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, poprawiać te doświadczenia i dostarczać spersonalizowane treści.

Prawie każda witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.). Pliki są pobierane za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę. Umożliwiają m.in., korzystanie z funkcji strony, a w niektórych przypadkach pozwalają na dopasowanie wyświetlanej treści, ale nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.

Ponieważ szanujemy prawo do prywatności, mogą Państwo zrezygnować z niektórych rodzajów plików cookie lub zgodzić się na ich zapisywanie. W dowolnej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej stronie internetowej (Zarządzaj Cookies). Mogą Państwo także ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby nie przyjmowała nowych plików cookies lub usunąć te już istniejące.

Więcej informacji o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach w przypadku najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj:

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics także korzysta z tzw. „ciasteczek”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.), Tych plików cookies używamy w celach analitycznych / statystycznych. Jeśli nie chcą Państwo dalej udostępniać danych, można przestać to zrobić korzystając z wtyczki Google.

Pliki cookies stron trzecich

Nasze witryny mogą być również wykorzystywane do udostępniania treści znajomym w mediach społecznościowych. Jeśli logują się Państwo do usług serwisów społecznościowych i korzystają z funkcji „Udostępnij” na naszej stronie, to serwisy społecznościowe także mogą wykorzystywać pliki cookies. Spółka SoftVig Systemy Informatyczne nie ma kontroli nad tymi plikami. Więcej informacji na temat plików cookies serwisów społecznościowych i sposobu ich wykorzystania można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich serwisów społecznościowych.

Cel i okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora danych przez przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, do czasu wykonania tych obowiązków bądź ich wygaśnięcia,
 • realizacji łączących nas umów handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia tych umów,
 • dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań lub do czasu przedawnienia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, do czasu realizacji usprawiedliwionych potrzeb Administratora danych,
 • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu realizacji usprawiedliwionych potrzeb Administratora danych bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
 • w celu podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania infolinii oraz rzetelności obsługi Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapisy z systemu rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji – dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Wypełniając formularz rekrutacyjny, wyrażają Państwo zgodę na uczestniczenie w obecnym, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o., bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesu rekrutacyjnego.

Państwa dane będą udostępnione organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja łączących nas umów handlowych, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty wspierające działalność gospodarczą Administratora danych, w tym w szczególności świadczące na rzecz Administratora danych usługi podwykonawstwa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi: doradcze, księgowe, finansowe, prawne, informatyczne.

Uprawnienia użytkownika

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszystkie powyższe prawa mogą Państwo realizować poprzez złożenie wniosku na stronie https://www.softvig.pl/iodo/formularz. W celu zastosowania się do dyspozycji wynikających z niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości UżytkownikaPaństwa wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – o kolejne dwa miesiące, o czym Państwa poinformujemy.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Zmiana polityki prywatności

SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Zmiana Polityki prywatności może wynikać z potrzeby jej dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub też zmian zakresu usług oferowanych przez SoftVig. Każda zmiana Polityki prywatności będzie oznaczana poprzez wprowadzenie zmiany w polu „Ważna od:”. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z informacjami o ewentualnych zmianach.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane do kontaktu

Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych lub związane z naszą Polityką prywatności – zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o.: