Polityka prywatności

Polityka prywatności - SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Ważna od: 2018.05.25

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o.. Polityka dotyczy wszystkich posiadanych przez firmę danych osobowych, w tym w szczególności danych osobowych pozyskanych od Użytkowników , w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności witryny www.softvig.pl. SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. deklaruje funkcjonowanie strony internetowej www.softvig.pl w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników witryn internetowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz. Urz. UE. L. 2016 Nr 119/1.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z późniejszymi zmianami.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000112010, NIP 851-27-73-583.

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W kwestii bezpieczeństwa danych osobowych Administrator danych zobowiązuje się do zachowania:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Państwa danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

GROMADZENIE DANYCH

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane osobowe, które Państwa dotyczą:

 1. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja łączących nas umów handlowych: dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, a także zajmowane stanowisko, dane prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, w tym jej nazwa i adres prowadzenia, numer NIP, numer REGON oraz dane osobowe niezbędne do rozliczenia transakcji, w tym dane osobowe związane z numerem rachunku bankowego.
 2. W przypadku danych Użytkownika, który zainicjuje kontakt z Infolinią lub Biurem (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną i zwykłą)
  • imię i nazwisko, adres e-mail lub korespondencyjny
  • opcjonalnie: numer telefonu, dane prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej
  • inne dane osobowe, które Użytkownik przekaże w trakcie kontaktu telefonicznego, a które zostały nagrane przez system nagrywania rozmów telefonicznych
 3. W przypadku wykorzystania, przez Użytkownika, formularza internetowego do procesu rekrutacji, zakres danych osobowych reguluje art. 22 Kodeksu Pracy:
  • imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ww. procesów. Zainicjowanie kontaktu z Państwa strony, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym nie podlegają profilowaniu.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora danych przez przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, do czasu wykonania tych obowiązków bądź ich wygaśnięcia,
 • realizacji łączących nas umów handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia tych umów,
 • dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań lub do czasu przedawnienia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, do czasu realizacji usprawiedliwionych potrzeb Administratora danych,
 • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu realizacji usprawiedliwionych potrzeb Administratora danych bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
 • w celu podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania infolinii oraz rzetelności obsługi Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapisy z systemu rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji - dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Wypełniając formularz rekrutacyjny, wyrażają Państwo zgodę na uczestniczenie w obecnym, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o., bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesu rekrutacyjnego.

Państwa dane będą udostępnione organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja łączących nas umów handlowych, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty wspierające działalność gospodarczą Administratora danych, w tym w szczególności świadczące na rzecz Administratora danych usługi podwykonawstwa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi: doradcze, księgowe, finansowe, prawne, informatyczne.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszystkie powyższe prawa mogą Państwo realizować poprzez złożenie wniosku na stronie https://www.softvig.pl/iodo/formularz. W celu zastosowania się do dyspozycji wynikających z niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Państwa wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań - o kolejne dwa miesiące, o czym Państwa poinformujemy.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Zmiana Polityki prywatności może wynikać z potrzeby jej dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub też zmian zakresu usług oferowanych przez SoftVig. Każda zmiana Polityki prywatności będzie oznaczana poprzez wprowadzenie zmiany w polu „Ważna od:”. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z informacjami o ewentualnych zmianach.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

DANE DO KONTAKTU

Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych lub związane z naszą Polityką prywatności – zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o.: